ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Ředitel Základní školy Do života, s.r.o., rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole Do života, s.r.o., s místem vzdělávání Komenského 581, 289 24 Milovice,
od školního roku 2021/2022 u uchazečů s těmito evidenčními čísly:

Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9

 

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno z podnětu zákonných zástupců přihlášením žáka k zápisu k povinné školní docházce na naší škole. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu jsem rozhodl o přijetí do 1. ročníku Základní školy Do života, s.r.o.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle § 183 školského zákona, a to ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy Do života, s.r.o.

Datum zveřejnění rozhodnutí: 14.4.2021